AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privadesa i Venda (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web Carlitoshama.com (d’ara endavant, el Lloc web) que Enmar Segre, S.L, amb el CIF: B25766858 en la direción: Av. Dr. Fleming, 10, Lleida, posa a la disposició de les persones que accedeixin al seu Lloc web amb la finalitat de proporcionals informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).

Per contactar amb Enmar Segre, S.L, pot utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica info@carlitosham.com
Per la pròpia naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, la citada condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web.Enmar Segre, S.L. es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, recomana al Client llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.

En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals Enmar Segre, S.L també desitja complir amb les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

Finalment, per la naturalesa pròpia del present Lloc web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc web, assumint que els seran aplicable les condicions corresponents que es trobin vigents al moment del seu accés.
.
DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del Lloc web, tals com a textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat de Enmar Segre, S.L o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament Enmar Segre, S.L, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilación.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells Clients que enviïn al Lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Enmar Segre, S.L per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d’aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@carlitosham.com

.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
Amb independència de l’establert en les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present Lloc web, Enmar Segre, S.L no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.

Enmar Segre, S.L es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Enmar Segre, S.L no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a Enmar Segre, S.L en aquest sentit.

Enmar Segre, S.L no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Enmar Segre, S.L, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l’efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Enmar Segre, S.L, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac d’hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Immpulso Facil S.L. hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, Enmar Segre, S.L no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.

Enmar Segre, S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Enmar Segre, S.L tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa. En aquest sentit, Enmar Segre, S.L no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Clients o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

D’igual manera, Enmar Segre, S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Enmar Segre, S.L no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol un altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a EnmarSegre, S.L , per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir Enmar Segre, S.L que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda de l’establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.

.
ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB
Enmar Segre, S.L no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Enmar Segre, S.L és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. EnmarSegre, S.L no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels Clients als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Enmar Segre, S.L no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.